این دسته بندی محصولات ویژهنوزادان می باشت و تمامی این کار ها از الیاف بالشت های بسیار نرم که برای کودکان استفاده میشود می باشد .